วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (vision)

เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร  รักษาความเป็นธรรม นำพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นใจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  2. สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
  3. บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
  4. จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรและใช้กำหนดนโยบายรัฐ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมงนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ตลอดจนการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม