โครงสร้างองค์กร

s0

ภาพที่ 1 โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

  1. สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ตามมาตรา 31 (1) จำนวน 16 คน
  2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตามมาตรา 31 (1) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรม จำนวน 5 คน โดยมาจากด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น อย่างน้อยด้านละ 1 คน

s1

ภาพที่ 2 โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

  1. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธิการและการกำกับดูแลของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
  2. พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่

2.1 ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด

3) จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด

4) ศึกษาวิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานาภายในสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

5) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมตลอดจนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

8) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

9) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2 ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด

2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายแนวทางในการพัฒนา และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม

3) ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบฐานข้อมูล ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.3 ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัด

2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ

3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโยลีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

4) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการส่งเสริม ประสาน สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนแม่บท และรายงานสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนแม่บท

5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4 ส่วนประเมินผลและกำกับการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

2) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

4) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอัตรากำลังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

s2

1

นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3

นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

 

5

นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

6

นางสาวสาวิตรี เชื้อชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

4

นางสาวศุภกานต์ วงศ์เณร นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2

นางสาวชนกรดา จินดารัตนวรกุล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

รายชื่อสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12

นายวิสูตร วิทยานันท์  สภจ.ปข อำเภอเมือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

นายอานนท์ โลดทนงค์ สภจ.ปข.อำเภอ สามร้อยยอด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1

7

นายสายชล ชนะภัย สภจ.ปข. อำเภอทับสะแก รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2

22

นางมณี มาลัย สภจ.ปข อำเภอหัวหิน

14

นายพงษ์ศักดิ์ ไชยคำมี สภจ.ปข อำเภอหัวหิน

4

นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข สภจ. ปข. อำเภอปราณบุรี

15

นายชูชาติ ทองดี สภจ.ปข อำเภอสามร้อยยอด

11

นายสงวน ดำดิน สภจ.ปข.  อำเภอกุยบุรี

5

นายสุชาติ ยกชู สภจ.ปข อำเภอเมือง

9

นายสมชาย ปีแก้ว สภจ.ปข อำเภอเมือง

10

นายสนม มณีแดง สภจ.ปข.  อำเภอ ทับสะแก

 

2

นายสุวิทย์ เหลืองสอาด สภจ.ปข อำเภอบางสะพาน

16

นายชนิด ยอดแก้ว สภจ.ปข อำเภอบางสะพาน

13

นายวัชระ วชิรศิริ สภจ.บางสะพานน้อย

8

นายสมยศ ชนะแรง สภจ.ปข อำเภอบางสะพานน้อย

3

นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

17

นายชนะไพรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

18

นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

20

นายเชาว์ สายเส็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

21

นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเกษตรกร