สมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย

                                                                    

          สมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไทย   มีชื่อย่อว่า “ สกท. “ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai Coconut Farmers Confederation”  มีชื่อย่อว่า “ TCFC” เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว                                                                                                       วัตถุประสงค์ก่อตั้งสมาพันธ์                                                                                                     ร่วมกันพัฒนา เผยแพร่และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นธรรมให้กับอาชีพ เป็นองค์กรเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวที่เป็นตัวแทนในภาพรวมของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารในทุกด้านให้กับสมาชิกและผู้สนใจเป็นกลไกในการผลักดันการจัดทำยุทธศาสตร์มะพร้าวจัดให้มีการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล ในมวลหมู่สมาชิกตามสมควร เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรและเกษตรกรผู้ผลิต                                                                                                                       คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย                                                                 1. นายนุกูล            ลูกอินทร์        ประธานสมาพันธ์                                                                     2. นายสมศักดิ์         ทองถึก          รองประธานสมาพันธ์ คนที่ 1                                                       3. รท.ประคอง         เอมโอษฐ์       รองประธานสมาพันธ์ คนที่ 2                                                       4. นายประเสริฐ        จันวิไชย         ที่ปรึกษาสมาพันธ์                                                                   5. นายสายชล          ชนะภัย          ปรึกษาสมาพันธ์                                                                     6. นายมารุต            หมั่นทองสุขพร  เลขานุการ                                                                           7. นายไสว              หัดมี             นายทะเบียน                                                                         8. นายนิวัฒน์           สุขอวบอ่อง       เหรัญญิก                                                                           9. นายวิชา              กัญหา             ประชาสัมพันธ์

      ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                         (ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนกิตติเกษม)

ใบสมัครสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K2v0DRtk3grTCm88Ncwh74jDj2oWREgf

ข้อบังคับสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย            https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K2v0DRtk3grTCm88Ncwh74jDj2oWREgf