ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงให้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
 3. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงให้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
 2. เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์

 1. สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
 2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. เกษตรกรมีขีดความสามารถการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
 2. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการผลิตภาคเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมและพอเพียง
 3. เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการผลิตตามศักยภาพที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 2. ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดทำแหล่งผลิตพันธุ์พืช สัตว์ เพื่อใช้ในการผลิตเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้กับอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรโดยการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
 2. มีศูนย์กลางในการเรียนรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาให้กับเกษตรกร
 3. เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม

กลุยทธ์

 1. สร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดโนโลยี ให้แก่เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง
 2. พัฒนาเยาวชนภาคเกษตรให้มีความรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทัน กฎระเบียบ และข้อห้ามตามกฎหมายของรัฐทางด้านเกษตร
 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และความั่นคงให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

กลยุทธ์

 1. สร้างความเป็นธรรม ในด้านราคาผลผลิตและสิทธิอันชอบธรรม ให้แก่เกษตรกร
 2. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเกษตรผ่านสื่อต่างๆและเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถเข้าถึง