ผลักดันยุทธศาสตร์มะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ สร้างระดับให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

0
577

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสมาชิกและเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับทางจังหวัด โดยพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. กอ.รมน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       โดยได้นำมอบหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับ     สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตอนเช้า ณ ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ เนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลตั้งแต่ปี 2559 พบว่าปัญหาที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือการพัฒนาการผลิตและราคามะพร้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวต้องประสบปัญหาภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ปัญหาภัยแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปัญหาศัตรูพืชระบาดสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล รวมถึงการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและการลักลอบนำเข้ามะพร้าวมาจากภายนอกประเทศก็เป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้มีการดำเนินการจัดประชุมเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ความยั่งยืน โดยคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับภาคี ภาคเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก เพื่อนำมาเสนอในการจัดเวทีระดมความคิดเห็น “ร่างยุทธศาสตร์พัฒนามะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โดมนิทรรศการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้คณะทำงานด้านพืชสวน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลักดันการจัดทำยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น เพื่อพัฒนาอาชีพชาวสวนมะพร้าวให้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคง สร้างรายได้เกิดความยั่งยืนในอนาคตและให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการตามยุทธศาสตร์มะพร้าวนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here