พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0
599

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายทหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็อีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ตลอดทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมากโดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างองค์การเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ในการผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการยกระดับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดทั้ง สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการทางการพัฒนา และกรอบการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยหลักการสำคัญสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเป็นองค์กรหลักในการรวมผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรเครือจ่ายหลักที่เข้มแข็ง และสมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ โดยทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร นำไปสู่การผลิต การตลาด การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here