ร่วมพิธี MOU ระหว่าง ม.ราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์SMEจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0
802

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการลงนามข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาพันธ์        เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายตติยะ อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนาม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฯ เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันลงนามและสามารถพิจารณาต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here