กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

0
1592

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับทุกภาคส่วน ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ “5 มิถุนายน ของทุกปี” เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (WORLD ENVIRONMENT DAY)ิโดยมีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหินเป็นประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 12 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ได้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here