ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภา ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561

0
684

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงาน                              ด้านกิจการสภายุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น1 (หลังเก่า)            ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตร หลักสูตร “การขยายพันธ์ุขนุน” รุ่นที่ 1/2561 ภายใต้ความร่วมมือของ      หน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกรและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here