ส่งเสริมเกษตรกรอบรมสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการ(QR Trace On Cloud)

0
905

วันที่ 23 พ.ค.2561 นายประเสริฐ จันวิไชน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งพนักงานเขารับการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยการอบรมครั้งนี้พนักงานสภาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเพื่อได้ทราบการใช้งานของระบบและนำไปพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไป  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วน ในด้านของการเกษตร ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเกษตรกรปฏิรูปภาคเกษตรกรรมด้วยเกษตรอุตสาหกรรม โดยการแปรรูปผลผลิตเพื่อขายเป็นผลิตภัณฑ์ ทดแทนการขายผลผลิตเป็นวัตถุดิบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยความสำคัญอยู่ที่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องตรงกับความต้องการของตลาด สำหรับตลาดในปัจจุบันเป็นตลาดดิจิตัลที่ใช้การสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รวดเร็วไร้พรมแดนเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้นสภาเกษตรกรจึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงาน QR Trace On Cloud และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรขนาดกลาง ขนาดเล็ก สามารถจัดทำและใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ของ มกอช.ได้ ซึ่งในการจัดอบรม มกอช.จะจัดทำแผนงาน โครงการ ในส่วนของสภาเกษตรกรจะประสานผู้เข้าอบรมในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด โดยความคาดหวังหลังจากได้รับการพัฒนาจะทำให้ได้รับความรู้ในการใช้งานระบบดังกล่าว นำไปดำเนินการกับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร -ผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอาหารของไทย สามารถแข่งขันทางการค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here