เวทีประชาคมระดมความคิดเห็น “การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง” ปีงบประมาณ 2560

0
980

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น “การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน15492546_1161397013956096_803032758243331272_n 15542094_1161397217289409_489356287021068512_n 15542296_1161405150621949_7335909647661299032_n 15590161_1161397247289406_109466704799724926_n

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here