จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563

0
261

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุชาติ ยกชู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักปีงบประมาณ 2563 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักครั้งนี้ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันเสนอความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตร 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสวัสดิการเกษตร สิทธิการเกษตรกรรมและการไม่ได้             รับความเป็นธรรมปัญหาราคาสินค้าเกษตร และปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

       

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here