จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแสงอรุณ ปี 2563

0
184

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสายชล ชนะภัย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ ๒ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแสงอรุณ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเกาะหลักครั้งนี้ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันเสนอความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตร 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสวัสดิการเกษตร สิทธิการเกษตรกรรมและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาราคาสินค้าเกษตร และปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here