ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

0
208

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาฝนหลวง ที่ห้องดุสิตา กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากด้วยพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และพระราชทานแนวพระราชดำริแก่หม่อมราชวงษ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และสามารถทดลองจนประสบผลสำเร็จปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ด้วยการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า ให้ความร้อนปะทะความเย็น ก่อนเกิดขั้นตอนการก่อกวนเมฆธรรมชาติ การเลี้ยงเมฆให้อ้วน การเข้าโจมตีกลุ่มเมฆ ให้เม็ดน้ำขนาดใหญ่ตกลงมาเป็นฝน และยังสามารถเพิ่มปริมาณฝนตก และการกระจายการตกของฝนได้ด้วย ยังประโยชน์แก่การเกษตรและการดำเนินชีวิตของสรรพสิ่ง ทั้งการอุปโภคบริโภค การเพิ่มปริมาณน้ำ การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ การคมนาคมทางน้ำ การจัดการมลภาวะของสิ่งแวดล้อมได้พร้อมกันด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาฝนหลวงที่เกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ระบบการเกิดฝนตามธรรมชาติ ให้เกิดฝนกระจายสม่ำเสมอและเพิ่มปริมาณฝนให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังได้ทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here