สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

0
396

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและกระเทียม โดยสถาบันอาหาร อุตสาหกรรม จัดตั้งแต่วันที่ 5 -6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหาดทอง

กิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสับปะรดและกระเทียมในจังหวัดเป้าหมาย เช่น สภาเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่าย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย โดยจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให้แก่สมาชิกเครือข่าย และผู้นำเครือข่าย ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ โดยนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาสนับสนุน เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น หรือปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถจัดจำหน่ายได้ รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการผลิตเพื่อส่งออก และมาตรฐานรสชาติอาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here