ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

0
429

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดนี้ มีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 โดยช่วงแรก มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 บรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแผนปฏิบัติการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการใช้กัญชารักษาโรคให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมเพื่อเสนอวิธีการและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่พร้อมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคุ้มกันในตนเองและครอบครัวรวมทั้งการถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆเกษตรกรอื่นและชุมชนต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here