ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

0
383

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและพนักงาน จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนุนทอดบ้านวังไทร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังไทร ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอดโดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเองและยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตแปรรูปจนถึงการตลาดอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here