โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร

0
382

การทำการเกษตรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ และการมีโรงเรือนเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำโรงเรือน จึงเห็นควรให้มีการฝึกทักษะการทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรและองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การทำอิฐบล๊อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร”ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here