เวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562

0
614

นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่
จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านของแต่ละตำบล คณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 นี้
เพื่อยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แก้ไขปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา
าเพื่อพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า
สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการ ไปแล้ว 4 ตำบล จากเป้าหมาย 8 ตำบล
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จัดเวทีประชาคม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดเวทีประชาคม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จัดเวทีประชาคม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 จัดเวทีประชาคม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
จากการระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ที่ผ่าน มา 4 ตำบลนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับทราบถึงปัญหาพี่น้องเกษตรกร เรื่องแหล่งน้ำ เรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตร ความต้องการสวัสดิการให้กับเกษตรกร และหนี้สินยังคงเป็นปัญหา
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการให้ครบทุกตำบลตามเป้าหมายที่กำหนด และนำไปทำข้อเสนอการพัฒนาเกษตรกรรมร่วมกับหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป

   

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here