ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมมือร่วมใจ แปลงนาข้าวอินทรีย์ หลังประสบภัยน้ำท่วม

0
600

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 61 ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวชาวธงชัย แปลงนาข้าวอินทรีย์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เป็นประธานในการเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวอินทรีย์ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 1

ในงานนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลธงชัย ร่วมกิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าว สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวปลอดภัย ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่เกษตรกรสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด พร้อมพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดภัย ได้เข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐานและพัฒนาเกษตรกรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความพร้อมที่จะผลิตค่าปลอดภัยและพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์

น.ส.วรีรัตน์ ใจยินดี เลขากลุ่มเกษตรทำนาตำบลธงชัย กล่าวว่า พื้นที่ตำบลธงชัยจะเห็นว่าพื้นที่ทำนาเหลือน้อยเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะผลิตข้าวทำข้าวปลอดภัย เมื่อเกิดศัตรูพืชก็ไม่มีการแก้ไข ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะ ชาวนา นอกจากนี้ชาวนายังมีอุปสรรคในเรื่องของน้ำทำนาจึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจะได้จัดการบูรณาการให้ควบคุมถึง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ก็จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือน บางครั้งถ้าเหลือมากก็จะขายให้ พ่อค้าคนกลาง เมื่อรวมกลุ่มแล้ว  ยังสามารถเข้าถึง หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ และยังสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่ม แต่ปีนี้ได้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาจนทำให้นาข้าวล้ม ได้ผลผลิตน้อยลง

นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน สามารถทำให้ต้นข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่าพอใจ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความยินดีจะรับฟังและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาด้านข้าวให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here