video

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนผลิตรายสินค้าเกษตรภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมทำแผนกับกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน https://www.youtube.com/watch?v=NH6l5yIXBkM&feature=share
video

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร

การทำการเกษตรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ และการมีโรงเรือนเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำโรงเรือน จึงเห็นควรให้มีการฝึกทักษะการทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรและองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การทำอิฐบล๊อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร”ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร https://www.youtube.com/watch?v=78P9LkyCbEg&t=4s
video

สร้างรายได้กับกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม

นายปรีชา บุญเกิด ผู้ตั้งกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม ทำเกษตรผักและผลไม้สด ผักออร์แกนิคส์ เพื่อจำหน่ายขายส่ง กลุ่มอุดมการณ์ของกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก-อาชีพเสริม โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจเข้าชมฟาร์มกุยบุรีออร์แกนิคส์ได้ฟรี ซึ่งให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย https://www.youtube.com/watch?v=yY7jtFqhfW0&t=85s

การพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพิ่มคุณภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=Yw7FAk_xo9c เสียงสัมภาษณ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                        หัวข้อการพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพ่ิมคุณภาพจากรายการวิทยุ...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=7GrcLVaUYKQ&t=6s เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้...
video

นายสมาน ทิพเนตร ให้ความรู้แนวทางทำเกษตรแบบผสมผสาน

นายสมาน ทิพเนตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอปราณบุรี เปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้าง 12 ไร่ จากปลูกพืชเชิงเดี่ยว เปลี่ยนตัดสินใจหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกมะม่วง มะนาว ผลไม้ต่างๆ และผักสวนครัว สลับกันขาย สร้างรายได้ตลอดปี ออกอากาศ รายการ เกษตรไทย IDOL วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา...
video

เกษตรอุตสาหกรรมสับปะรด

https://www.youtube.com/watch?v=-P5YPAzWkjE  
video

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=K1xN7t23K7Q&t=103s  

MOST POPULAR

HOT NEWS