video

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์

https://www.youtube.com/watch?v=vedy_bIzLQA เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายวูนา ลิน ประธานสหกรณ์การเกษตรตะนาวศรีและคณะจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงานคัดบรรจุสับปะรด ณ ตำบลอ่าวน้อย...
video

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

https://www.youtube.com/watch?v=EQudLbPaDG8 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดนี้ มีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค...
video

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการ ศึกษาดูงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=ya2i0yyxwUo&t=6s    
video

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนผลิตรายสินค้าเกษตรภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมทำแผนกับกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน https://www.youtube.com/watch?v=NH6l5yIXBkM&feature=share
video

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร

การทำการเกษตรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ และการมีโรงเรือนเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำโรงเรือน จึงเห็นควรให้มีการฝึกทักษะการทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรและองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การทำอิฐบล๊อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร”ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร https://www.youtube.com/watch?v=78P9LkyCbEg&t=4s
video

สร้างรายได้กับกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม

นายปรีชา บุญเกิด ผู้ตั้งกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม ทำเกษตรผักและผลไม้สด ผักออร์แกนิคส์ เพื่อจำหน่ายขายส่ง กลุ่มอุดมการณ์ของกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก-อาชีพเสริม โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจเข้าชมฟาร์มกุยบุรีออร์แกนิคส์ได้ฟรี ซึ่งให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย https://www.youtube.com/watch?v=yY7jtFqhfW0&t=85s

การพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพิ่มคุณภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=Yw7FAk_xo9c เสียงสัมภาษณ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                        หัวข้อการพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพ่ิมคุณภาพจากรายการวิทยุ...

MOST POPULAR

HOT NEWS