ร่วมเสนอพิจารณาแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปีแก้ว  นายสนม มณีแดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้งคณะทำงานด้านพืชสวนสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าว เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เสนอ ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ...

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีนายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรทำกิน ความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำข้อเสนอแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตร ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีนีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอาวุโส อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าฯ ทั้งนี้นายสรวิศ...

ร่วมสภากาแฟกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟครั้งนี้ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร ...

https://www.youtube.com/watch?v=sgUumqSAbKU&feature=share โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร "การขยายพันธุ์ขนุน"รุ่นที่ 1/2561        ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร จัด ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปทำและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง        สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการ...

ร่วมพิธี MOU ระหว่าง ม.ราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์SMEจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการลงนามข้อตกลง...

สู้วิกฤตราคาตกต่ำ จัดอบรมให้ความรู้สาธิตวิธีการปลูกพืชสับปะรดพันธุ์MD2

  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯได้ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประมงอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2...

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ...

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภา ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงาน                              ด้านกิจการสภายุทธศาสตร์และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม...

MOST POPULAR

HOT NEWS