การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอบางสะพานน้อย ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอบางสะพานน้อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลทรายทอง รายสินค้าที่กำหนด และจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลต่อไป..

เวทีประชาคมระดมความคิดเห็น “การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง” ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น "การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด...

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลอ่าวน้อย รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอทับสะแก ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลนาหูกวาง รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานสถานการณ์ผลิตสับปะรดและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดในปี 2560 และการทำ...
video

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสามอ่าว 2 โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ...

ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพรพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน ...

MOST POPULAR

HOT NEWS