ร่วมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตราการและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตราการและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ เรือนสำราญ  รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและพนักงาน จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนุนทอดบ้านวังไทร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังไทร ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอดโดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเองและยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตแปรรูปจนถึงการตลาดอีกด้วย ...
video

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร

การทำการเกษตรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ และการมีโรงเรือนเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำโรงเรือน จึงเห็นควรให้มีการฝึกทักษะการทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรและองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การทำอิฐบล๊อกเพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร”ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร https://www.youtube.com/watch?v=78P9LkyCbEg&t=4s
video

สร้างรายได้กับกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม

นายปรีชา บุญเกิด ผู้ตั้งกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคส์ฟาร์ม ทำเกษตรผักและผลไม้สด ผักออร์แกนิคส์ เพื่อจำหน่ายขายส่ง กลุ่มอุดมการณ์ของกลุ่มกุยบุรีออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก-อาชีพเสริม โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจเข้าชมฟาร์มกุยบุรีออร์แกนิคส์ได้ฟรี ซึ่งให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย https://www.youtube.com/watch?v=yY7jtFqhfW0&t=85s

ประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น นายวัชระ วชิรศิริ รองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่นิคมสหกรณ์การเช่าบางสะพานและแนวทางของความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ณ...

ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านพืชสวน...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ปธ.สภจ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเสวนาผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสมหวัง พิมสอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอบางสะพาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนา หัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนา นางศันสนีย์...

มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำขนมพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอบมอบเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพนกตะคร้อ ตำบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ่มเสียงหัวเราะและส่งความสุขให้กับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ต่อไป

MOST POPULAR

HOT NEWS