video

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

ผลักดันยุทธศาสตร์มะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ สร้างระดับให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสมาชิกและเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับทางจังหวัด โดยพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       โดยได้นำมอบหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับ     สมาพันธ์ SMEs ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตอนเช้า...

เวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562

นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านของแต่ละตำบล คณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 นี้ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แก้ไขปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา าเพื่อพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการ ไปแล้ว 4 ตำบล จากเป้าหมาย...

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานสถานการณ์ผลิตสับปะรดและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดในปี 2560 และการทำ...

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอทับสะแก ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลนาหูกวาง รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...
video

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
video

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

NEWS ประเด็นข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=K1xN7t23K7Q&t=103s  

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสามอ่าว 2 โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ...

ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาค ที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 ที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        (รอง ผอ.รมน.จังหวัด)...

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลอ่าวน้อย รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...

MOST POPULAR

HOT NEWS