ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง”คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานได้เข้าร่วมในงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมอาภากร แผนกพาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้นายพัลลภสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยมี นายพีลิน สกุณา ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอทับสะแก ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลนาหูกวาง รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=7GrcLVaUYKQ&t=6s เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้...

จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ขับเคลื่อนองค์กรด้านพืชสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ ๒ เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/261 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานดำเนินการในปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้...

ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและร่วมงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งนวัตกรรม "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค" ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ...

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร                                       เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ ยกชู...

ประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น นายวัชระ วชิรศิริ รองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่นิคมสหกรณ์การเช่าบางสะพานและแนวทางของความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ณ...

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีนายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรทำกิน ความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำข้อเสนอแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตร ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลอ่าวน้อย รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่...

MOST POPULAR

HOT NEWS